top of page
Recent Posts
Featured Posts

Dinwede East: Organic Farming


Idi tawen 2012, ti barangay Dinwede East rinugyan na nga adaptaren iti Priority Project ti munisipyo nga “Adaption of Organic Farming” tapnu mangipaay ti nasayaat, naimas ken nasalun-at a suplay ti makan saan laeng nga iti uneg ti barangay nu ketdi iti intiro nga ili ti Cervantes. Daytoy nga programa ket sup-suportaran ti Departamento ti Agrikultura ken Lokal a Gobyerno ti Cervantes. Dagiti mannalon ken agmul-mula ti naduma-duma nga natnateng ken pagay ket buwenangay da ti asosasyon da ket pinili da dagiti opislayes da nga mangimanihar ti programa. Kalpasan ti sumagmamanu nga aldaw ken bulan, iti Departamento ti Agrikultura ket nagisayangkat ti seminar ken training (Sustainable Agriculture and Organic Farming) tapnu iyammo da dagiti teknolohiya iti sustainable organic agriculture, ken mangipaay ti sursuro kadagiti agmulmula maipanggep iti panagaramidan iti natural nga Farming Technologies- panagaramid ti organic Foliar, abuno, pesticide, fungicide, feeds, tapnu pumintas ti kapasidad iti tunggal maysa ken sumayaat ti panagbiag.

Kalpasan ti panagsursuro, inrugi da ngarud nga mangaramid ti sarili da a Vermin Culture ken Vermin Composting. Dagiti dadduma nga agmulmula ket nangbuwangay da ti sarili da nga Vermin House tapnu padasen da ti nasao nga Vermin Composting tapnu makita da nu kasanu kadakkel ti gastos ken mapastrek. Ti asosasyon ti agmulmula ket agar-aramid da ti Vermin Casts nga usaren dagiti myembros iti naduma-duma nga talon wenu pagmulmulaan da ti nateng. Dagiti sobra met nga naaramid nga organic nga abuno nga haan da nga nausar ket mailako kadagiti agmulmula iti naduma-duma nga lugar ditoy ili idyay Trading Post ken dagiti duduma nga bisita nga nagapo ti sabali nga munisipyo ken probinsya.

Ti asosasyon ket makaar-aramid ti 30-40 bags ti organic nga abuno iti unos ti dua nga bulan, ket dagiti indibidwal nga adapter ti proyekto ket makaar-aramid da met ti haan nga bumaba nga sangapulo iti unos ti dua bulan. Iti local nga gobyerno ti Cervantes ket pinili na ti barangay Dinwede East nga isu ti umuna nga barangay nga nakairugian iti nasao nga programa. Babaen ti tulong municipal ken ordinansa iti barangay, dagiti agmulmula ket mapawilan da nga agaramat ti Commercial Chemical Products ti mula da gapu iti makadadael nga epekto na.

Idi napalpalabas a tawen 2014-2016 ti barangay Dinwede East ket napadayawan a kas Hall of Famer iti Best in Organic Program Implementation ti Kannawidan Festival (SIGLAT), idi 2017 ket naikkan iti pammadayaw nga maintenance award. Idi 2018, babaen iti panangidaulo dagiti opisyales ti barangay ken munisipyo ket nagun-udan da manen iti kinakampiyon da iti SIGLAT.

Iti panagaramat ti organic nga produkto ket mangipaay iti nasaysayaat nga salun-at kadagiti amin nga tattao ken mangtulong nga papreserba kadagiti aglawlaw nga inpaay kadatayo iti Apo nga namarsua.


Archive
Search By Tags
No tags yet.
bottom of page